Hem Produkter
uco_top_1.jpg
Oljeåtervinning

Lågkvalitativa återstods/rest oljor s.k ”Slop oljor” är ett globalt miljöproblem som uppkommer varhelst olja utvinns, raffineras, transporteras eller lagras. Gemensamt, kan sägas om återstodsprodukter/ Slop Oljor, att de inte går att direkt använda i raffineringsprocessen. Någon eller flera av de tekniska parametrarna som karaktäriserar oljan, ligger utanför de maxgränser som specificerar oljan och tillåter att den används som råprodukt för raffinering.

Enbart i Sverige produceras årligen c:a 120 000 ton ”slop olja” varav stora kvantiteter kommer från den marina sektorn i samband med ilandpumpning av smörj- och brännoljerester till mottagningsstationer i land.

Sammansättingen på slop oljor varierar kraftigt från källa till källa men en gemensam nämnare är vanligtvis förekomst av emulgerat vatten i större eller mindre grad. I många fall är emulsionerna partikelstabiliserade på grund av riklig förekomst av mineral/sand mm.

Behovet av teknologier att hantera dessa lågkvalitativa återstodsoljor är stort och mot bakgrund av kraftigt ökande oljepriser har intresset och lönsamheten att återvinna den bundna oljan ökat.

Applikationsområden

Oljeproduktion

Vid oljeproduktion och oljeraffinering bildas oftast en del sidoströmmar, det vill säga ett flöde av biprodukter som man i den dagliga produktionen inte behandlar. Dessa sidoströmmar består oftast av oljor med höga slam- och vattenhalter vilket skapar problem vid vidareförädling. Lucent Oil upparbetar dessa till användbara råvaror med minsta möjliga deponi. Fördelarna är mindre mellanlagring, undvikande av deponier och en produkt som är kommersiellt gångbar.

MARPOL

Marpol-anläggningar är miljöstationer som tar hand om Marint avfall enligt FN organet IMO´s direktiv. Innan internationell lagstiftning fick genombrott, dumpades dessa olje-vatten blandningar orenade till havs. En del av detta avfall består av oljehaltigt slam och vatten från fartygens maskinanläggning ”bilgevatten” och rester från tankrengörningar. Halterna av de olika komponenterna kan variera men med hjälp av bolagets teknik och erfarenhet kan dessa upparbetas lönsamt till en värdefull produkt och återvinnas som råvara.

Oljesjöar

Vid oljeutvinning kan delar av produktionen representera olja men hamna utanför specifikationerna då svårseparerad olja inte kan bearbetas vi källan direkt. Är avvikelserna för stora på det som får gå in i Pipelinen och därmed till export, återstår endast deponi eller mellanlagring. Denna olja kan innehålla höga halter av sand, borrester, salter och/eller vatten men även hjälpvätskor för borrning. Denna så kallade ”Off Spec” olja läggs då i intilliggande dammar som varierar i storlekar från några hundra kubikmeter till många tusen kubikmeter olja.

Avsaltning av råolja

Oljereservoarer ligger oftast tillsammans med vatten i saltlager, gammal sjöbotten, varför oljan ibland innehåller salter. Vid raffinering orsakar dessa salter korrosion och höga underhållskostnader, med stor brandrisk pga. materialfel på värmeledande ytor till följd. De flesta oljeraffinaderier men även oljefält med höga förväntade saltnivåer, har elektrostatiska avsaltare installerade för oljan. En avsaltare kan inte avskilja partiklar och då råoljan innehåller partiklar, ackumuleras dessa i ett mellanskikt som till sist slår ut avsaltningsanläggningen. Avsaltaren måste då tömmas på hela sitt innehåll av emulsion. Dessa emulsioner representerar stora mängder olja och även stora möjliga vinster. Lucent Oil utvecklar och levererar processystem för att avsalta och minska mängden sediment/vatten/salt i dessa oljor och återvinna oljan till kommersiell kvalitet.

Återvinningstationer

Den landbaserade industrin använder idag oljor av vitt skiftande slag för både uppvärmning och olika sorters bearbetning / smörjning i allt från vindkraftverk till pappersindustrin. Dessa oljor förorenas och skickas vanligtvis för destruktion. I många fall har oljan emulgerat med de andra ämnen och blir därför svåra att behandla och dyr att deponera. Lucent Oil kan i dessa fall både hjälpa industrin att minska sina avfall samt även hjälpa återvinningsstationerna att ta vara på den mottagna oljan.

Vattenrening

Vid all slags oljebehandling finns det en vattendel som även den måste renas. Lucent Oil förser vattenreningsanläggningar med tillsatsmedel för att underlätta rening av vattnet.

Projektbedömning

Grunden för all vidare behandling, ligger i att känna till de fysikaliska betingelserna på de komplexa restoljor som representerar oljehaltigt miljöfarligt avfall. Lucent Oil bedömer möjligheterna till ett högre utbyte, effektivare oljebehandling och minskade utsläpp genom analyser och beräkningar på råvaruprover. Vidare, optimerar Lucent Oil de kemiska lösningar som krävs för oljehantering av speciella oljor med avseende på anläggning och kvantiteter.

Lucents Oils oljeåtervinningssystem

Lucent Oil utvecklar och konstruerar system för återvinning av olja från slop. Systemet består av hydrocyklonteknik, dekantercentrifugering och höghastighetsseparatorer. Systemen kan kombineras med vattenreningsprocesser efter behov.

Senast uppdaterad 2010-11-08 10:26
 
 

Inloggning